ارسال

ارسال به دو روش انجام می شود در تهران و کرج ارسال از طریق پیک و سایر نقاط از طریق پست - لطفا مشخصات و نشانی خود را بدون نقص و کامل ارسال فرمایید که موجب برگشت کالا نگردد. چون در اینصورت نام شما در سیستم و همچنین در سامانه پست به عنوان مشتری بد حساب درج میگردد و دیگر از هیچ شرکتی نمی توانید خرید پشتی انجام دهید.